• Users Online: 151
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

RESEARCH ARTICLE

“Real world survey” of hydrogen-controlled cancer: a follow-up report of 82 advanced cancer patients

Chen Ji-Bing, Kong Xiao-Feng, Lv You-Yong, Qin Shu-Cun, Sun Xue-Jun, Mu Feng, Lu Tian-Yu, Xu Ke-Cheng

Year : 2019| Volume: 9| Issue : 3 | Page no: 115-121

   This article has been cited by
 
1 The future of cryoablation: An abscopal effect
Jibing Chen,Wei Qian,Feng Mu,Lizhi Niu,Duanming Du,Kecheng Xu
Cryobiology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Hydrogen Is Promising for Medical Applications
Shin-ichi Hirano,Yusuke Ichikawa,Bunpei Sato,Fumitake Satoh,Yoshiyasu Takefuji
Clean Technologies. 2020; 2(4): 529
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article