• Users Online: 569
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Peripheral surgical wounding may induce cognitive impairment through interlukin-6-dependent mechanisms in aged mice

Dong Yuanlin, Xu Zhipeng, Huang Lining, Zhang Yiying, Xie Zhongcong

Year : 2016| Volume: 6| Issue : 4 | Page no: 180-186

   This article has been cited by
 
1 Transcriptome Profile in Hippocampus During Acute Inflammatory Response to Surgery: Toward Early Stage of PND
Xuwu Xiang,Yang Yu,Xiaodong Tang,Manli Chen,Yueying Zheng,Shengmei Zhu
Frontiers in Immunology. 2019; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Effect of parecoxib in the treatment of postoperative cognitive dysfunction
Song Huang,Haijun Hu,Yue-Hong Cai,Fuzhou Hua
Medicine. 2019; 98(1): e13812
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Circadian rhythm resynchronization improved isoflurane-induced cognitive dysfunction in aged mice
Jia Song,Shuaishuai Chu,Yin Cui,Yue Qian,Xiuxiu Li,Fangxia Xu,Xueming Shao,Zhengliang Ma,Tianjiao Xia,Xiaoping Gu
Experimental Neurology. 2018; 306: 45
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Effects of resveratrol pretreatment on endoplasmic reticulum stress and cognitive function after surgery in aged mice
Bei Wang,Shengjin Ge,Wanxia Xiong,Zhanggang Xue
BMC Anesthesiology. 2018; 18(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Interleukin-6 is both necessary and sufficient to produce perioperative neurocognitive disorder in mice
J. Hu,X. Feng,M. Valdearcos,D. Lutrin,Y. Uchida,S.K. Koliwad,M. Maze
British Journal of Anaesthesia. 2018; 120(3): 537
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Activation of AMP-activated protein kinase (AMPK) aggravated postoperative cognitive dysfunction and pathogenesis in aged rats
Mengya Cao,Jiakai Fang,Xueqin Wang,Yi Wang,Kaiming Duan,Feng Ye,Wen Ouyang,Jianbin Tong
Brain Research. 2018; 1684: 21
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 In Response
Susana Vacas,Mervyn Maze
Anesthesia & Analgesia. 2017; 125(2): 695
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article